III Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
i Kardiodiabetologii UM w £odzi

Dylematy wspó³czesnej kardiologii
- debata pro-contra

5 grudnia 2009 godz. 9:20-14:30

Izba lekarska w £odzi, ul. Czerwona 3

Kliknij i poznaj program konferencji, warunki uczestnictwa oraz zarejestruj swój udzia³.